Swyddi Gwag

Rheolwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros dreftadaeth a diwylliant? Yn cael eich cyffroi gan ddatblygu a rheoli prosiect arloesol a chydweithredol? A oes gennych brofiad o reoli prosiectau adfer mawr? Dyma gyfle unigryw i chi. Bydd Rheolwr yr Ymddiriedolaeth yn arwain tîm sy’n gwneud Parc yr Esgob yn lleoliad gwreiddiol, hwyliog a gwerth chweil i ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr, gan hebrwng cyfnod newydd a chyffrous yn hanes y safle. Dyma safle sydd â chyn-balas Esgob Dewi Sant rhestredig Gradd II yn ganolbwynt iddo, sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Byddwch yn gyfrifol i Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn a, gan weithio â phartneriaid y prosiect, byddwch yn rheoli Parc yr Esgob, sy’n rhestredig Gradd II a Chanolfan Drws i’r Dyffryn – gan ganolbwyntio ar gyflwyno prosiect ‘Parciau i Bobl’ a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn, bydd mynediad a mwynhad, addysg a hyfforddiant y cyhoedd yn cael eu cydbwyso â diogelu ac ehangu’r nodweddion diwylliannol, hanesyddol ac ecolegol.

Bydd angen i chi ddangos ffordd hyblyg ac arloesol o weithio, a gallu cynhyrchu gwaith o safon uchel o fewn terfynau amser tynn. I ddechrau, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno’r prosiect, ac yna’n gyfrifol am reoli gweithredol, gan gynnwys gwasanaethau ymwelwyr a hyrwyddo, rheoli staff a gwirfoddolwyr, cynllunio gwaith, rheoli cyllid ac asedau, gwasanaethau a chyflenwadau, diogelwch, iechyd a diogelwch – a datblygu a chynnal partneriaeth a nodau ar y cyd ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Cyflog cychwynnol:  Amser llawn 37 awr yr wythnos, £35,000 y flwyddyn. I ddechrau, bydd y swydd ar gytundeb tair blynedd.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd wrthi’n dysgu.

Am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho disgrifiad swydd, cliciwch yma.

Bydd angen atodi llythyr eglurhad a’ch CV â’ch ceisiadau: sallymoss@tywigateway.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener Chwefror 16 2018

Fe gynhelir y cyfweliadau ar Ddydd Mercher Chwefror 28 2018

 

Prif Arddwr

Fe fydd swydd Prif Arddwr yr Ymddiriedolaeth yn cael ei hysbysebu yma yn fuan.

Comments are closed