BETH SY’N DIGWYDD YM MHARC YR ESGOB Chwefror 2018

Tirddaliadaeth

Rydym yng nghamau olaf y broses o gytuno ar y prydlesi – gyda’r Cyngor Sir ar gyfer y gerddi pleser, a gyda’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer yr ardd furiog.  Yna, bydd yr Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am gynnal y tir, er fe fydd yn rhaid i’r holl waith mawr o ran y coed a’r llwyni i aros nawr nes mis Medi, sef diwedd y tymor nythu adar.

Staff

Mae’r broses o recriwtio Rheolwr llawn amser i’r Ymddiriedolaeth ar waith, ac yna bydd y Prif Arddwr yn cael ei benodi.  Bwriedir cael swyddfa mewn caban dros dro, wrth ymyl y Porthdy.

linedrawingCanolfan Drws i’r Dyffryn

Fe fydd adain storio lled-adfeiliedig yr Amgueddfa; hen bantri, llaethdy a golchdy’r Palas, yn cael eu hatgyweirio a’u troi’n gyfleusterau ymwelwyr, gan gynnwys dysgu, dehongli a’r siop goffi hollbwysig.  Dyma argraff arlunydd o’r ganolfan ar ei newydd wedd.

Chi a’ch Ci

Helpwch ni i gadw Parc yr Esgob yn lle pleserus, diogel ac iach i ymweld ag ef, trwy gadw eich ci ar dennyn bob amser, os gwelwch yn dda.

Taith Gerdded Dywysedig

Cynhelir taith gerdded dywysedig ar ddydd Sadwrn y 24ain o Chwefror, yn cychwyn o’r maes parcio am 2.15yh., i esbonio’r cefndir hanesyddol a thrafod cynlluniau ar gyfer y prosiect, gan gynnwys yr ardd furiog.  Rydym yn argymell esgidiau cadarn.

Cadw mewn Cysylltiad

Bydd y bwletin hwn yn cael ei ddiweddaru bob mis, ond, os fyddwch chi angen mwy o wybodaeth, ewch i’r Dudalen Cysylltu, lle gallwch ddanfon neges i ni.  Neu, gallwch ffonio aelod o’r tîm prosiect ar 01558 825992 neu 01570 422380.

Comments are closed