BETH SY’N DIGWYDD YM MHARC YR ESGOB Mawrth 2018

Cyfle i fynegi barn!

Cynhelir taith dywysedig ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth, yn cychwyn o’r maes parcio am 2.15yh., i esbonio a thrafod ein cynlluniau ar gyfer y prosiect, gan gynnwys yn yr ardd furiog.  Ymunwch â ni, a mynegwch eich barn ar ddyfodol eich Parc!

 

Dyddiau a fu

Mae gennym ddiddordeb o hyd mewn atgofion a ffotograffau o’r Parc, oherwydd maent yn ein helpu i ddeall a pharchu hanes y lle a’r bobl a fu’n byw a’n gweithio yma.

Maent hefyd yn darparu gwybodaeth werthfawr, sy’n helpu i arwain ein gwaith cadwraeth ac adfer.  Er enghraifft, dyma ddisgrifiad Gwenonwy Owen o’r safle pan oedd ei thad, yr Esgob John Owen, yn preswylio yno, rhwng 1897 – 1926.

“Roedd gennym dair gardd.  Yr ardd fach a gardd fawr iawn, wedi’i thrin yn dda, lle’r oedd y tai gwydr wedi’u lleoli, a gardd fawr ger yr orsaf i dyfu tatws a pheth ffrwythau.  Roeddem ni’n tyfu afalau pîn am flynyddoedd, nes iddi fynd yn rhy ddrud i wneud hynny.  Hefyd, roedd gennym winwydd-dy hyfryd, wedi’i rannu’n ddau, fel bod dilyniant o rawnwin.  Roedd yna dŷ bach arall â thegeirianau a llawer o wallt y forwyn yn tyfu arno.  Roedd gan dŷ arall eto flodau, megis blodyn camellia, ac yn un cornel roedd yna goeden orennau –  ond roedd yr orennau’n chwerw iawn!”

Yr haf diwethaf, bu Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, gyda chymorth llawer o wirfoddolwyr brwdfrydig, wrthi’n cynnal arolwg o’r hyn sy’n weddill yn yr ardd gegin furiog, a ddisgrifiwyd gan Gwenonwy.  Bydd yr adroddiad ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth (gweler isod) erbyn diwedd y mis.

Ond a oes unrhyw un yn cofio’r ardd fawr honno ger yr orsaf?  Os felly, cysylltwch os gwelwch yn dda!

 

Arolygon Coed

Cyn gallwn gychwyn ar y gwaith ar y coed yn y Parc ym mis Medi, fe fydd Jim Unwin yn cynnal mwy o arolygon ac asesiadau.  Fe fydd ar y safle ar ddiwedd mis Mawrth.

 

Cadw mewn Cysylltiad

Bydd y bwletin hwn yn cael ei ddiweddaru bob mis, ond, os fyddwch chi angen mwy o wybodaeth, ewch i’n Tudalen Cysylltu.  Neu, gallwch ffonio aelod o’r tîm prosiect ar 01558 825992 neu 01570 422380.

Comments are closed