Dathlu treftadaeth unigryw Sir Gaerfyrddin haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob, Abergwili

DATGANIAD I’R WASG 29-06-21

Dathlu treftadaeth unigryw Sir Gaerfyrddin haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob, Abergwili

Mae bywyd gwyllt amrywiol a hanes cyfoethog Sir Gaerfyrddin yn cael eu harddangos mewn cyfres o ddigwyddiadau yr haf hwn ym Mharc a Gerddi’r Esgob yn Abergwili. Trefnir y digwyddiadau gan Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, elusen fechan sy’n adfer, gwarchod, cynnal a chadw’r parc hanesyddol a’r gerddi 13 hectar, a grëwyd ers 1283 gan Esgobion TyDdewi. Mae’r Parc yn amgylchynu hen balas Esgobion TyDdewi, sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin,CofGâr. Er bod yr amgueddfa ar gau ar hyn o bryd i’w hadnewyddu mae llawer yn mynd ymlaen yn y parc o’i chwmpas.

Cynhelir Picnic Lladd Gwair i nodi Diwrnod Dolydd Cenedlaethol ar 3ydd o Orffennaf. Gwahoddir pobl leol ac ymwelwyr i ddathlu treftadaeth gyfoethog ffermio yn yr ardal, gyda pheiriannau hynafol, arddangosfa pladuro a lladd gwair, blasu sudd afal Parc yr Esgob, a gweithgareddau i blant. Rhannwch eich atgofion o ladd gwair yn yr ardal a darganfod sut mae’r Ymddiriedolaeth yn rheoli Gwaun Fawr yr Esgob er budd y cynefin gorlifdir prin, gan bori’n gynaliadwy a monitro’r Waun.

Ar Awst 14eg bydd Gweithdy Gwneud Barcud yn canolbwyntio ar grefftau cartref traddodiadol. Bydd llwybrau natur a threftadaeth i blant yn wythnosol wedyn trwy gydol gwyliau’r Haf, i gyd-fynd â nodau’r Ymddiriedolaeth i hyrwyddo cynaliadwyedd a chwarae naturiol, a dod â mwy o deuluoedd i mewn i’r Parc.

Cynhelir Sioe Parc yr Esgob ar 4ydd Medi 2021, yn y Parc neu yn rhithiol fel y mae’r cyfyngiadau’n caniatáu. Mae’r sioe bentref poblogaidd hon, a gynhaliwyd gyntaf ym 1893, yn sioe ardd, crefftau a chynhyrchion, ac yn cael ei hadfywio ar gyfer y ganrif hon i ddod â’r gymuned ynghyd. a dathlu popeth sy’n cael ei dyfu a’i gynhyrchu’n lleol. Dewch i arddangos eich tomatos gorau, eich cacen lemwn perffaith, a’ch dahlias godidog! Gyda stondinau crefft a gweithgareddau i bawb, gan gynnwys digwyddiad gan ‘West Wales Willow’ ar hanes diddorol y fasged fenyn yn Sir Gaerfyrddin.

Cynllunnir mwy o weithgareddau ar gyfer yr hydref gan gynnwys gwehyddu helyg a gweithdai eplesu a chadw, dathliad o ddiwrnod yr afal, a gweithgareddau Calan Gaeaf a Nadolig. Mae archebu’n hanfodol ar gyfer pob gweithgaredd wedi’i drefnu; i weld y rhaglen yn llawn ewch at: https://tywigateway.org.uk/visit-us/whats-on/

“Rydyn ni wrth ein boddau ein bod ni’n cynnal cyfres o weithgareddau gyda’r nod o ddod â’r gymuned ynghyd a dathlu 800 mlynedd o hanes, garddwriaeth a bywyd gwyllt ym Mharc yr Esgob. Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl leol yn ymuno â ni ac yn ein helpu i wneud y parc sydd wedi’i adfer yn lle i bawb ei fwynhau ac i’w drysori ar gyfer y dyfodol. ”

Adferiad y Parc

Mae’r gweithgareddau sy’n digwydd yn y Parc yn rhan o’r rhaglen ehangach o adfer a gwella Parc yr Esgob a reolir gan Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn.  Ailgynlluniwyd y Parc a’r gerddi diwethaf yn yr 1840au a’r cynllun yw i adfer y parc a’r gerddi i fel yr oedd yn y cyfnod hwnnw.

Mae’r prosiect yn cynnwys adfer bragdy a golchdy’r Esgob i’w defnyddio fel caffi a chanolfan ddysgu a dehongli, creu Gardd Jenkinson, fydd yn croesawu ymwelwyr i’r Amgueddfa a’r Parc, datblygu Gardd Goetir newydd gyda ffawydden a gwympwyd yn ei chanol a gwell mynediad cyhoeddus i’r Waun Fawr gyfagos. Dyluniwyd y gerddi gan y Prif Arddwr Piers Lunt, gyda TACP UK Ltd. Mae llawer iawn o waith cadw ac adfer wedi digwydd yn y Parc ei hun, gan gynnwys clirio planhigion goresgynnol a choed heintiedig, a  gosod llwybrau newydd a meinciau deniadol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn dibynnu ar Piers a thîm o wirfoddolwyr i gyflawni’r holl waith garddio – ac mae angen mwy o help arnom – i wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth, cysylltwch ag: enquiries@tywigateway.org.uk

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflawni Prosiect Drws i’r Dyffryn Tywi ym Mharc Yr Esgob, Abergwili, sef prosiect ‘Parks for People’ gwerth £2.4m, a ariannir gan grant o £1.2m gan y Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, gyda Cyngor Sir Gâr, Lywodraeth Cymru Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru a mae’r Cronfa Amaethyddol Eewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig, Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi,  AllChurches Trust, Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa,  ‘Targeted Finance FundCyngor Sir Gâr a Cronfa Eglwysi Cymru.

Am ddelweddau cydraniad uchel ewch i: https://photos.app.goo.gl/JY6mDVjZjDbBGxXN6

Nodiadau i olygyddion

Ynghylch Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Cafodd yr Ymddiriedolaeth ei sefydlu yn 2016 i “hybu er budd y cyhoedd ym Mharc Yr Esgob a’i safle celfyddydol yn Abergwili y gadwraeth, amddiffyniad, gwelliannau a dealltwriaeth o’r amgylchedd naturiol ac adeiledig.”

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflawni Prosiect Drws i’r Dyffryn Tywi ym Mharc Yr Esgob, Abergwili, sef prosiect ‘Parks for People’ gwerth £2.4m, a ariannir gan grant o £1.2m gan y Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Elusen fechan yw’r Ymddiriedolaeth gyda’r hyn sy’n cyfateb i dri aelod o staff llawn amser, sy’n dibynnu ar ymroddiad gwirfoddolwyr a chefnogwyr i barhau â’n gwaith.

I ddarganfod mwy am ein gwaith, ewch at: https://tywigateway.org.uk/

I roi rhodd misol i’r Ymddiriedolaeth, ewch at: https://localgiving.org/charity/the-tywi-gateway-trust/

Neu dilynwch ni ar Facebook – Trydar – Instagram – YouTube @ParcyrEsgob

 

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach, lluniau a chyfweliadau, cysylltwch â Louise Austin (Rheolydd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn) ar 07399 265237 neu e-bost: louiseaustin@tywigateway.org.uk

Comments are closed.