Gwaith Coed ym Mharc yr Esgob

managingourtreesleaves2

Nawr fod Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn rheoli Parc yr Esgob yn weithredol, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn gofalu am iechyd ein coed a choetiroedd.

Golyga hyn fod angen i ni wneud dipyn o waith arnynt ledled y Parc, i wella’r safle ar gyfer pobl a bywyd gwyllt ac i roi cyfle i ni blannu llawer mwy.

I ddarganfod mwy, dewch i’n gweld yn Neuadd Eglwys Abergwili ar Ragfyr 17eg rhwng 5 a 7yh.

Ceir mwy o wybodaeth yma,

neu gallwch gysylltu’n uniongyrchol  â’n Pen Garddwr Piers Lunt drwy e-bost:

pierslunt@tywigateway.org.uk

Cyflwyniad i Arddio

Gwirfoddolwch gydag Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn ac ymunwch â Piers yn y parc ar ddydd Mercher 14eg o Dachwedd o 10.00 tan 3.00.

volunteers

Mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn yn paratoi i arddio ym Mharc yr Esgob, Abergwili, cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Mae Piers Lunt, prif arddwr newydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn am wirfoddolwyr i ddod i helpu. Bydd Piers, dros y misoedd nesaf, yn datblygu tîm o gynorthwywyr garddio i helpu i glirio a thyfu’r Ardd Gegin Furiog sydd wedi gordyfu.

Mae’r ardd gyfrinachol hon (yn hanesyddol yn hygyrch yn unig i Esgobion Tyddewi) yn cael ei gwnued unwaith i gynhyrchu. Trwy helpu i dyfu ffrwythau a llysiau, gall gwirfoddolwyr ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau heddwch a harddwch yr ardd cudd yma.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â pierslunt@tywigateway.org.uk

Yn eisiau – Ymddiriedolwyr

Ydych chi’n caru Caerfyrddin? Ydych chi’n gofidio am ein treftadaeth, tirwedd a’r amgylchedd? Hoffech chi gyfrannu o’r cychwyn at rywbeth newydd a chyffrous?

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – Tywi Gateway Trust i gefnogi’r ymgyrch, sy’n cael ei gyrru gan y gymuned, i ailddatblygu Parc yr Esgob, Abergwili, Caerfyrddin. Mae’r parc, a gofrestrwyd fel Gradd II, a’i erddi pleser a muriog,  yn nodedig am ei hanes diwylliannol ac archeolegol, yn ogystal â nodweddion tirweddol gan gynnwys y Ddôl Fawr, Pwll yr Esgob (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a’r ‘ha-ha’ enwog. Mae adeilad rhestredig a chyn-balas Esgobion Tyddewi yng nghanol y parc, a hwn bellach yw cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Ein gweledigaeth yw creu lle y gallwn i gyd fod yn falch ohono – er mwynhad, hamdden, dysgu, cyfranogi a hwyl. Byddwn yn integreiddio ein cyfleusterau i ymwelwyr gyda rhai’r amgueddfa er mwyn sicrhau dyfodol y ddau – partneriaeth gwbl unigryw. Yn ddiweddar, cychwynodd dau aelod o staff newydd – Rheolwr yr Ymddiriedolaeth a’r Pen Garddwr.

Mae rhai o’n Ymddiriedolwyr yn ymddeol cyn hir, ar ddiwedd y cyfnod datblygu, a rydym yn chwilio am uchafswm o 5 ymddirieolwr newydd i ymuno â’r Bwrdd i gynnal y prosiect trwy’r cyfnod nesa . Rôl ein Hymddiriedolwyr yw sicrhau bod y sefydliad yn gweithredu yn unol â gofynion cyfreithiol ac ariannol cwmni ac elusen, ac i fod yn gyfrifol fel tîm am lywodraethu cyffredinol, arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol.

Rydym yn chwilio’n benodol am bobl gyda phrofiad rheolaeth mewn cyllid (mae ein Trysorydd yn ymddeol fis Tachwedd), yn ogystal â chodi arian, addysg, atyniadau treftadaeth, marchnata a chyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, byddai sgiliau ym meysydd busnes, garddwriaeth, yr amgylchedd naturiol ac adeiladwaith, a’r celfyddydau o ddiddordeb. Hoffem hefyd weld mwy o siaradwyr Cymraeg ar y Bwrdd. Byddai profiad o weithio mewn neu gyda cyrff aelodaeth yn y sector wirfoddol yn ddefnyddiol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan (CC3) Yr Ymddiriedolwr Hanfodol https://www.gov.uk/government/publications/the-essential-trustee-what-you-need-to-know-cc3

Manylion cyswllt: enquiries@tywigateway.org.uk

Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) yw’r Ymddiriedolaeth, gydag aelodau sy’n pleidleisio ar wahân i Ymddiriedolwyr yr Elusen. Rhif SCE Cofrestredig 1167244. 

Drysau Agored – yr Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn, yn agor y gat i'r Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, yn agor y gat i’r Ardd Gegin Furiog

 

Ar 22 a 23 Medi, ynghyd ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, byddwn yn agor y drws i’r Ardd Gegin Furiog fel rhan o gynllun Drysau Agored Cadw, sy’n cynnig mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol yn ystod mis Medi.

Rhwng 11yb a 3yp gallwch gael mynediad i’r ardd waliog a gweld yr elfennau sy’n goroesi o Ardd Gegin yr Esgob cyn i’r prosiect cael ei ddechrau. Er bod yr ardd waliog yn ddiffaith ac wedi gordyfu ar hyn o bryd, mae coed ffrwythau wedi goroesi gyda chnydau da o ffrwythau i’w gweld a’u blasu. Bydd staff a gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn wrth law i esbonio’r prosiect ac i wahodd ymwelwyr i ymuno â nhw ar eu taith adfer.

Dewch i’r Amgueddfa o 10yb hyd 4.30yp a dysgwch fwy am eu casgliadau – sydd yn ymestun o ddaeareg a llyfrau i sut i ofalu am eich trysorau cartref – gall y teulu i gyd ymuno â’r gweithgareddau hwylog.