Rheolydd Newydd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiredolwyr yn falch o gyhoeddi  fod Louise Austin wedi ei phenodi yn Rheolydd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, ac y bydd yn cychwyn  ei gwaith ar Awst 20fed, 2018.

Bydd yn gweithredu fel rheolydd prosiect a deilydd cyllid ar gyfer y gwaith ail-ddatblygu cyffroes ym Mharc yr Esgob. Yn archaeolegydd proffesiynol, bu’n gweithio am sawl blwyddyn yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn rheoli gwahanol broseictau cyn symud i’r Gerddi Botaneg Cenedlaethol fel Swyddog Treftadaeth, i ddatblygu prosiect adfywio’r parcdir.

Cred Louise fod ei swydd newydd “yn gyfle gwych i adfer a gwarchod y parc hanesyddol a phwysig  yma. Bydd hefyd o fudd i’r amgueddfa sirol, y gymuned leol yn nyffryn Tywi a’r ardal ehangach, trwy wella defnydd a mwynhad o’r safle.”

Gellir cysylltu gyda Louise drwy ebost – louiseaustin@tywigateway.org.uk

heritagelottery

Rhoi eich barn!

Bydd yna deithiau cerdded misol i egluro a thrafod ein cynlluniau ar gyfer y prosiect, gan gynnwys yn yr ardd waliog.

Fe’u cynhelir ar y dyddiau Sadwrn canlynol, gan ddechrau o’r parc am 2.15 yp:

Mai 5ed, Mehefin 2ail, Gorffennaf 7fed, Awst 4ydd, Medi 1af, Hydref 6ed, Tachwedd 3ydd a Rhagfyr 1af.

Gellir trefnu teithiau tywys eraill a chyhoeddir y rhain ar wahân.

Sylwch fod rhai o’r  llwybrau’n anwastad ac efallai eu bod yn llithrig, felly argymhellir esgidiau cryf. Mae croeso i gwn, ar arweinwyr byr.

Ymunwch â ni a dywedwch am ddyfodol eich Parc!

Ymchwiliad Archaeolegol o’r Ardd Waliog

Wrth baratoi ar gyfer i ni gymeryd drosodd yr ardd gegin waliog, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed arolwg helaeth yn 2017, gan gynnwys gweddillion y tai gwydr, a gyda cymorth gwirfoddolwyr lleol. Mae adroddiad yr Ymddiriedolaeth ar gael yma.

Os oes gan unrhyw un luniau neu atgofion o’r ardd – er enghraifft, pwy  oedd yn gweithio yno, a beth a dyfwyd yno – hoffem glywed wrthych.

Ac os hoffech chi fod yn rhan o’r tîm gwirfoddolwyr newydd a fydd yn helpu i ddod â’r ardd yn ôl – eto, beth am gysylltu a ni?

Hwb Loteri Anferth i Barc Abergwili

Yn sgil grant £1,274,300 ar gyfer elusen yn Sir Gaerfyrddin gan y Loteri Genedlaethol, mae’r freuddwyd o adfywio Parc yr Esgob yn Abergwili ar fin cael ei gwireddu.

noticeboard

Gan weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a’r Eglwys yng Nghymru, a chyda chefnogaeth o Gronfa Treftadaeth y Loteri, mae Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn wedi creu cynlluniau uchelgeisiol i ailintegreiddio, cadw ac adfywio’r gerddi pleser, hanesyddol, yr ardd lysiau â wal o’i chwmpas, yn ogystal â rhannau o’r Ddôl Fawr a Phwll yr Esgob, y ddau o ddiddordeb ecolegol mawr. Y canolbwynt fydd Canolfan Drws i’r Dyffryn lle fydd cyfleusterau gweithgareddau a dysgu, yn ogystal â’r siop goffi holl bwysig. Caiff pedwar aelod o staff eu recriwtio a bydd gan wirfoddolwyr, llawer ohonynt yn lleol, rolau allweddol. Y gobaith yw y bydd ymwelwyr yn gweld y gwaith yn dechrau o ddifri erbyn diwedd 2017.

walledgarden
Yr Ardd Furiog

Mae’r dyfarniad Loteri Genedlaethol hwn yn darparu ychydig dros hanner cyfanswm amcangyfrif costau’r prosiect o tua £2.3 miliwn. Gadawyd yr Ymddiriedolaeth – ynghyd â’i rhagflaenydd, cangen leol Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru (WHGT) – i godi gweddill yr arian. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cyfrannu £300,000 tuag at gostau cyfalaf a disgwylir newyddion am ddyfarniad grant gan Raglen Ddatblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae’r gweddill wedi dod o ymddiriedolaethau elusennol a rhoddion unigol.

Ar ran Ymddiriedolwyr y Parc, dywed Michael Norman, “un o gryfderau mawr Parc yr Esgob yw bod cymaint o bobl leol wrth eu bodd â’r lle; eu parc nhw yw hwn. Gan weithio ochr yn ochor ag Amgueddfa’r Sir a Llwybr Beicio Dyffryn Tywi, bydd Parc yr Esgob felly yn lle a yrrir gan y gymuned ac yn lle sydd wedi ei ailfywiogi, sy’n fwy croesawgar, hygyrch a deniadol ar gyfer hamdden a dysgu. Bydd iechyd a lles hefyd yn uchel ar yr agenda, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli a chyflogaeth.”

Ychwanega Michael, “bydd y parc yn cyplysu ei gyfleusterau ymwelwyr â rhai’r amgueddfa er mwyn sicrhau dyfodol y ddau, cysyniad arloesol y credwn sy’n unigryw i Gymru. Ac os hoffai rhagor o bobl fod yn rhan o hyn, hoffem glywed ganddyn nhw!”

Meddai’r Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hon yn gamp gan grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig lleol. Mae Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin wedi cydweithio â’r WHGT ac Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn trwy gydol y datblygiad prosiect cyffrous hwn ac maent wir yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn y siwrne hon. Ochr yn ochr â chynllun y parc, bydd y datblygiad ar gyfer y llwybr beicio arfaethedig a cheisiadau i adfywio’r amgueddfa, gyda’i gilydd, yn darparu atyniad treftadaeth arwyddocaol ac o safon uchel dros y blynyddoedd sydd i ddod.”

Meddai Prif Weithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ros Kerslake, ar ran y Gronfa: “Mae’n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd ein parciau cyhoeddus. Maent yn hanfodol ar gyfer ein lles ac yn angenrheidiol ar gyfer bioamrywiaeth, ac maent yn lleoedd o werth uchel a fwynheir gan bobl o bob math o gefndiroedd. Mae Parc yr Esgob yn un o’r parciau diweddaraf i elwa o dros £900miliwn o arian y Loteri Genedlaethol, sydd wedi chwarae rhan bwysig iawn dros yr ugain mlynedd diwethaf wrth adfywio dros 800 o barciau ledled y DU.”