Drysau Agored – yr Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn, yn agor y gat i'r Ardd Gegin Furiog

Piers Lunt, Prif Arddwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, yn agor y gat i’r Ardd Gegin Furiog

 

Ar 22 a 23 Medi, ynghyd ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, byddwn yn agor y drws i’r Ardd Gegin Furiog fel rhan o gynllun Drysau Agored Cadw, sy’n cynnig mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol yn ystod mis Medi.

Rhwng 11yb a 3yp gallwch gael mynediad i’r ardd waliog a gweld yr elfennau sy’n goroesi o Ardd Gegin yr Esgob cyn i’r prosiect cael ei ddechrau. Er bod yr ardd waliog yn ddiffaith ac wedi gordyfu ar hyn o bryd, mae coed ffrwythau wedi goroesi gyda chnydau da o ffrwythau i’w gweld a’u blasu. Bydd staff a gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn wrth law i esbonio’r prosiect ac i wahodd ymwelwyr i ymuno â nhw ar eu taith adfer.

Dewch i’r Amgueddfa o 10yb hyd 4.30yp a dysgwch fwy am eu casgliadau – sydd yn ymestun o ddaeareg a llyfrau i sut i ofalu am eich trysorau cartref – gall y teulu i gyd ymuno â’r gweithgareddau hwylog.

Prif Arddwr Newydd

Mae’n bleser mawr gan  Fwrdd yr Ymddiriedolwyr gyhoeddi penodiad Piers Lunt yn Brif Arddwr.

Bydd yn cychwyn ei swydd newydd ar Fedi’r 3ydd, 2018. Roedd Piers yn Arddwriaethydd Botanegol/ Tyfwr Coed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (GFGC) a mae ganddo wybodaeth eang o, a brwdfrydedd dwfn am blanhigion a gerddi. Ei brif ddiddordeb yw cyfuno crefft garddwriaeth gyda nodweddion naturiol tra’n ceisio sicrhau cynllunio teimladwy.

Cred Piers fod “parciau a gerddi o bwysigrwydd hanfodol i iechyd a ffyniant y cymunedau o’u hamgylch, ynghŷd â mwynhad parhaol a diogel pob ymwelydd.” Bydd yn gweithio gyda thîmau o wirfoddolwyr fel y gwnaeth yn GFGC.

pierslunt@tywigateway.org.uk

heritagelottery

Rheolydd Newydd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiredolwyr yn falch o gyhoeddi  fod Louise Austin wedi ei phenodi yn Rheolydd Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn, ac y bydd yn cychwyn  ei gwaith ar Awst 20fed, 2018.

Bydd yn gweithredu fel rheolydd prosiect a deilydd cyllid ar gyfer y gwaith ail-ddatblygu cyffroes ym Mharc yr Esgob. Yn archaeolegydd proffesiynol, bu’n gweithio am sawl blwyddyn yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn rheoli gwahanol broseictau cyn symud i’r Gerddi Botaneg Cenedlaethol fel Swyddog Treftadaeth, i ddatblygu prosiect adfywio’r parcdir.

Cred Louise fod ei swydd newydd “yn gyfle gwych i adfer a gwarchod y parc hanesyddol a phwysig  yma. Bydd hefyd o fudd i’r amgueddfa sirol, y gymuned leol yn nyffryn Tywi a’r ardal ehangach, trwy wella defnydd a mwynhad o’r safle.”

Gellir cysylltu gyda Louise drwy ebost – louiseaustin@tywigateway.org.uk

heritagelottery

Rhoi eich barn!

Bydd yna deithiau cerdded misol i egluro a thrafod ein cynlluniau ar gyfer y prosiect, gan gynnwys yn yr ardd waliog.

Fe’u cynhelir ar y dyddiau Sadwrn canlynol, gan ddechrau o’r parc am 2.15 yp:

Mai 5ed, Mehefin 2ail, Gorffennaf 7fed, Awst 4ydd, Medi 1af, Hydref 6ed, Tachwedd 3ydd a Rhagfyr 1af.

Gellir trefnu teithiau tywys eraill a chyhoeddir y rhain ar wahân.

Sylwch fod rhai o’r  llwybrau’n anwastad ac efallai eu bod yn llithrig, felly argymhellir esgidiau cryf. Mae croeso i gwn, ar arweinwyr byr.

Ymunwch â ni a dywedwch am ddyfodol eich Parc!